นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (รวมกันจะเรียกว่า “บริษัท”) จะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัท และเมื่อท่านเข้า www.mjd.co.th และโครงการในเครือของบริษัท

1.การเก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านทางแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของบริษัท หรือระหว่างการชำระเงินสำหรับบัญชี (ในกรณีที่มีการซื้อสินค้าที่มีกับบริษัท) หรือผ่านช่องทางผู้ให้บริการอื่น เช่น หากท่านเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท

1.1 เมื่อท่านลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของบริษัทหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ตัวแทนบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ (รวมถึงรหัสไปรษณีย์) อาชีพ Email Address หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

- ทั้งเพื่อติดต่อสื่อสาร นำเสนอข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษ โปรโมชั่นของสินค้าและบริการของบริษัทหรือข้อเสนออื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัท เพื่อจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการออกเอกสารสำคัญสำหรับการทำรายการจองซื้อ และเพื่อวัตถุประสงค์เก็บข้อมูลสถิติ วิเคราะห์พฤติกรรมทางการตลาด

1.2 ในกรณีที่ท่านทำการจองซื้อสินค้าของบริษัท บริษัทจะจัดเก็บหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน

- เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อโดยจะถูกจัดเก็บและถูกตรวจสอบผ่านทางระบบชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม แต่จะไม่ถูกจัดเก็บอย่างถาวรในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท และจะถูกลบทันทีหลังจากผ่านระบบการตรวจสอบโดยระบบชำระเงินของบุคคลที่สาม

1.3 บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงแพลตฟอร์มเว็บไซต์ผ่านทางคุกกี้ (COOKIES) IP Address ชนิดของเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) หน้าเว็บ (Web Page) ที่เข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์มของบริษัท หน้าเว็บไซต์ที่ใช้เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ที่อ้างอิงถึงบริษัท ระยะเวลาเข้าเว็บไซต์

- เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อรับทราบข้อมูลการเข้าถึงและการใช้ เก็บรวบรวม วิเคราะห์การใช้งานและพฤติกรรมอื่น ๆ สถิติรวมถึง แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาแพลตฟอร์ม รวมถึงสินค้าและบริการของบริษัท

2.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ข้างต้น จนกว่าท่านจะเพิกถอนความยินยอม

3.เหตุผลและความจำเป็นในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัทนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของท่าน จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นถูกต้องตามความเป็นจริง

ในกรณีที่ท่านไม่อนุญาตให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

ในกรณีที่ท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัท จะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ แล้ว

ในกรณีที่ท่านเข้าลงทะเบียนหรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทโดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media) ของท่าน หรือใช้บริการอื่น ๆ ของบริษัท บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียรายนั้น ๆ ภายใต้นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

4.ผู้ที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.1 บริษัท กลุ่มบริษัทในเครือและกลุ่มบริษัทคู่ค้า

4.2 พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

4.3 ตัวแทน/ผู้รับเหมา/ผู้ให้บริการ/คู่สัญญาของบริษัทที่มีหน้าที่ดำเนินการให้บริการใดที่จำเป็นต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

4.4 สถาบันทางการเงิน องค์กรด้านสินเชื่อที่เป็นกลุ่มบุคคลภายนอก

5.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ขอรับสำเนา หรือขอให้เปิดเผยการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้ให้ไว้กับบริษัท รวมถึงสิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องตรงกับความจริง รวมถึงสิทธิในการทำให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์ขึ้นโดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

5.2 สิทธิที่จะขอรับข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบที่สามารถใช้เครื่องมืออ่านได้ ท่านยังมีสิทธิที่จะส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น ๆ และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ท่านมีสิทธิที่จะให้บริษัทส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น ๆ โดยตรงหากสามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ถูกส่งต่อให้แก่บุคคลอื่น

5.3 สิทธิคัดค้านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้

5.4 สิทธิขอให้บริษัทดำเนินการทำลาย ลบ หรือระงับใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ รวมทั้งมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

5.5 สิทธิในการแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อบริษัทไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

6. ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากท่านประสงค์จะติดต่อบริษัทเพื่อสอบถาม ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เพิกถอนความยินยอม หรือมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิดโดยบริษัท กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางดังนี้

6.1 Email Address: contact@mjd.co.th

6.2 Call Center หมายเลข 1266

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตัวของท่าน

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย ด้วยวิธีการดังนี้

7.1 จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

7.2 จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

7.3 จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแพลตฟอร์ม

9. สิทธิของบริษัท

ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัท และสละสิทธิ์เรียกร้องหรือสิทธิ์อื่นใดอันมีต่อบริษัท ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

“เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อเราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว”